หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร.(ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน/ โพธิ์ทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2546
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ 2558

2. พระครูปลัดเถรานุวัตร, ดร. (สุเทพ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.6
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

3. พระศรีรัตนมุนี, ดร. (ขวัญรัก มหาวายาโม/ เกษรบัว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2546
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ 2558

4. สมปอง สีชมพู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต จริยศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ นเรศวร 2553

5. วรพล วรสุวรรณโรจน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.5
ปริญญาตรี ครุศาสตร์ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2543
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560