หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. อาจารย์ พระครูปลัดเถรานุวัตร (ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน/ โพธิ์ทอง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2546

2. อาจารย์ พระมหา สุเทพ สุเทวเมธี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

3. อาจารย์ พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก มหาวายาโม/ เกษรบัว)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 2537

4. อาจารย์ วรพล วรสุวรรณโรจน์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554

5. อาจารย์ สมปอง สีชมพู

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553