หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. อาจารย์ สุดธิดา พ่วงเฟื่อง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554

2. อาจารย์ พระ ศรีสวรรค์ อมรธมฺโม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่ 2558

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลำยอง สำเร็จดี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2529

4. อาจารย์ ชูศรี เกิดศิลป์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532

5. อาจารย์ สุทธินี สาโพธิ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2532