หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. ชูศรี เกิดศิลป์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2514
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2532

2. พระ ศรีสวรรค์ อมรธมฺโม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 1-2
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558

3. ลำยอง สำเร็จดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาไทย วิทยาลัยวิชาการศึกษา พิษณุโลก 2513
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก 2529

4. สุดธิดา พ่วงเฟื่อง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2537
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550

5. สุทธินี สาโพธิ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540