หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. ดร. จำนง วงศ์คง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Economic University of Pune 2547
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์(บริหารศึกษา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A.Political Science,Econ. Political Science,Econ. Tilak Maharashtra Vidyapeeth,university of poona 1999
ปริญญาเอก Ph.D. Economic University of Pune 2547

2. นางสาวพัชรี สายบุญเยื้อน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2549
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ รังสิต 2547
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2559

3. พระ พิทยพล ฐิตธมฺโม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

4. พระสิริรัตนเมธี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2542
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ ราชภัฏสวนสุนันทา 2556

5. ศตวรรษ สงกาผัน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์การปกครอง) รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ อีสเทิร์นเอเชีย 2549
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์การปกครอง มหามกุฏราชวิทยาลัย 2555