หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. อาจารย์ พระมหา สมศักดิ์ ธนปญฺโญ (ทองบ่อ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550

2. อาจารย์ ดร. พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistices ม.มคธ อินเดีย 2557

3. อาจารย์ พีรวัฒน์ ชัยสุข

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542

4. อาจารย์ พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (กัติยัง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน (ดารักษ์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548