หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. ดร. พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Ph.D.) Linguistices มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 2557
บาลี เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535

2. พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน (ดารักษ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548

3. พระครูสังฆรักษ์ จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ (กัติยัง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. พระมหา สมศักดิ์ ธนปญฺโญ (ทองบ่อ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550

5. พีรวัฒน์ ชัยสุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542