หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Ph.D.) Linguistices มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย 2557
บาลี เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การศึกษานอกโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535

2. พระครูสังฆรักษ์ กิตติพงศ์ สิริวฑฺฒโน (ดารักษ์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

3. นายสุวิทย์ ฝ่ายสงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557

4. ดร.พีรวัฒน์ ชัยสุข
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศิลปากร 2542
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต พุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2561

5. พระมหาสมศักดิ์ ธนปญฺโญ(ทองบ่อ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 3 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549

6. พระจีรเดช จิรเตโช
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557