หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ดร. จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศน.บ. (พุทธศาสน์ศึกษา) พุทธศาสน์ศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท ศน.ม. (พุทธศาสน์ศึกษา) พุทธศาสน์ศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2551
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) พระพุทธศาสนา Magadh University 2555

2. ดร.สุวิบูลย์ จำรูญศิริ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) รัฐศาสตร์ รามคำแหง 2523
ปริญญาโท ศษ.ม (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา ขอนแก่น 2534
ปริญญาเอก พธ.ด.(พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

3. พระครูใบฎีกา ทวีศักดิ์ นรินฺโท
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พุทธศาสน์ศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

4. พระครูสิทธิธรรมาภรณ์ (สิทธิชัย โชติธมฺโม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2551
บาลี 1-2

5. พระมหา สุภวิชญ์ ปภสฺสโร ผศ. (วิราม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท อ.ม. (จริยศาสตร์ศึกษา) จริยศาสตร์ศึกษา มหิดล 2554
ปริญญาตรี พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
บาลี ป.ธ.5