หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. นายประสงค์ หัสรินทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540

2. พระครูปริยัติคุณรังษี(ลิขิต รตนรํสี/ คำหงษา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2548

3. พระมหา จินดา ถิรเมธี (ไชยนาน)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม 2555

4. พวงเพชร พลวิเศษ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอีสาน 2553
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2548

5. ส่งสุข ภาแก้ว
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2528