หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. อาจารย์ ประสงค์ หัสรินทร์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูปริยัติคุณรังษี(ลิขิต รตนรํสี/ คำหงษา)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ปร.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2558

3. อาจารย์ พระมหา จินดา ถิรเมธี (ไชยนาน)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552

4. อาจารย์ พวงเพชร พลวิเศษ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอีสาน 2553

5. อาจารย์ ส่งสุข ภาแก้ว

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547