หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มนฺตเสวี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.8
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิปัสสนาภาวนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

2. พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหิดล 2547

3. พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย) วีรปญฺโญ (ตุวันโน), ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2549
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต บริหารธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555

4. ดร.ชัยชาญ ศรีหานู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ศาสนาและปรัชญา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท M.A. (I.P.R.) Philosophy and Religion Bunnaras Hindu University 2543
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy and Religion Dr.B.R. Ambedkar University 2554

5. ดร.ธานี สุวรรณประทีป
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนาและปรัชญา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559