หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. อาจารย์ พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มนฺตเสวี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.8
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิปัสสนาภาวนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

2. อาจารย์ พระมหาอุดร สุทฺธิญาโณ (เกตุทอง), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหิดล 2547
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระเทพปริยัติมุนี (มีชัย) วีรปญฺโญ (ตุวันโน), ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2549
ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต บริหารธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2555

4. อาจารย์ ดร.ชัยชาญ ศรีหานู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต ศาสนาและปรัชญา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท M.A. (I.P.R.) Philosophy and Religion Bunnaras Hindu University 2543
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy and Religion Dr.B.R. Ambedkar University 2554

5. อาจารย์ ดร.ธานี สุวรรณประทีป
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนาและปรัชญา มหามกุฏราชวิทยาลัย 2548
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2559