หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

1. พระมหา โกมล กมโล (แก้วดึง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.8
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2548

2. พระมหา ภูมิชาย อคฺคปญฺโญ (มกรพันธ์), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ชีวิตและความตาย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

3. พระมหา วิจิตร กลฺยาณจิตฺโต (ศรีจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บาลีพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาสันสกฤต ศิลปากร 2547

4. พระมหาสุรชัย วราสโภ (บูรณวังศิลา), ผศ.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538

5. พระราชเวที (สุรพล) ชิตญาโณ (สิงคิรัตน์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต บาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์ 2542