หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์

1. อาจารย์ พระมหา โกมล กมโล (แก้วดึง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 8
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548

2. อาจารย์ พระมหา วิจิตร กลฺยาณจิตฺโต (ศรีจันทร์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2544

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญาณินฺโท/ มุสุ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 8
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548

4. อาจารย์ พระราชเวที (สุรพล) ชิตญาโณ (สิงคิรัตน์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีและสันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542

5. อาจารย์ พระมหา ภูมิชาย อคฺคปญฺโญ (มกรพันธ์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. 9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 2557