หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. จักรแก้ว นามเมือง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542
ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา) จิตวิทยา เชียงใหม่ 2527
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา นเรศวร 2542
ปริญญาตรี วท.บ. (จิตวิทยา) จิตวิทยา เชียงใหม่ 2527

2. มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
บาลี ปธ. ๗
ปริญญาตรี ศษ.บ. (มัธยมศึกษา) มัธยมศึกษา สุโขทัยธรรมาธิราช 2534
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา นเรศวร 2543
บาลี ปธ. ๗
ปริญญาตรี ศศ.บ. (มัธยมศึกษา) มัธยมศึกษา 2533
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา นเรศวร 2543

3. บุปผา เตียวตระกูล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร์) ภูมิศาสตร์ เชียงใหม่ 0
ปริญญาโท ศศ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) สังคมศึกษา รามคำแหง 0

4. วุฒิกร พิทักษ์รัตนพงศ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 2519
ปริญญาตรี กศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศรีนครินทรวิโรฒ 2519
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา นเรศวร 2542

5. จิราภรณ์ คล้อยปาน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543
ปริญญาตรี กศ.บ. (สังคมศึกษา) สังคมศึกษา รามคำแหง 0
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา นเรศวร 0
ปริญญาตรี ศศ.บ. (สังคมศึกษา) สังคมศึกษา รามคำแหง 0
ปริญญาโท กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา นเรศวร 2548