หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรแก้ว นามเมือง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542

2. อาจารย์ สุทธิรา พิสิษฐ์กุล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 2539

3. อาจารย์ วุฒิกร พิทักษ์รัตนพงศ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542

4. อาจารย์ เสาวนีย์ ไชยกุล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

5. อาจารย์ มงคลกิตติ์ โวหารเสาวภาคย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543