หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. อาจารย์ พิศมัย วงษ์จำปา

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2546

2. อาจารย์ พระครูธรรมธร บุญเที่ยง พุทฺธสาวโก (ลักษณ์พลวงค์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

3. อาจารย์ คนอง วังฝายแก้ว

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2543

4. อาจารย์ สหัทยา วิเศษ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2556

5. อาจารย์ พระ ธาดาพงษ์ สุธมฺโม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย