หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระสุกฤษฎิ์ ปิยสีโล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัฌฑิต (พธ.บ) รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

2. พระมหาศิวกร ปญฺญาวชิโร (ตันตุ้ย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558
บาลี เปรียญธรรม สาม ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัฌฑิต (พธ.บ) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549

3. พระครูศรีวรพินิจ คมฺภีรญาโณ (อินต๊ะจันทร์), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม หก ประโยค
ปริญญาตรี พธ.บ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท M.A. (Philosophy) Philosophy Madras University 2540
ปริญญาเอก พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

4. นางสาวนภาพร หงษ์ทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542

5. พระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริยวํโส (คำเชื้อ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัฌฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550