หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

1. พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ/ชั่งแสง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Buddhist Studies Magadh Uuniversity 2546
ปริญญาตรี พธ.บ. (ศาสนา) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2537
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541

2. พระมหาสหัส ฐิตสาโร (ดำคุ้ม)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปร.ด. (บริหารการศึกษา) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2558
ปริญญาตรี พธ.บ.(การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2531
ปริญญาโท M.A. (Buddhist Studies) Buddhist Studies Delhi University 2535

3. พระมหา สมบูรณ์ สุธมฺโม (ทองแก้ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Magadh Uuniversity 2556
ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนภาษาไทย) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

4. พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล (กุลเพชร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Psychology Magadh Universiry 2551
ปริญญาโท M.Ed. (Guidance) Guidance Poona University 2530
ปริญญาตรี พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2524

5. พระมหา อดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ (สีตวรานุกูล)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2552
ปริญญาตรี พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาเอก ปร.ด.(จิตวิทยา) จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2560

6. พระมหา ชุมพร นิติสาโร (วรรณภาพ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2555
ปริญญาตรี พธ.บ.(จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว) จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2541