หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

1. อาจารย์ กฤษณา อุทัยกาญจน์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 2542

2. อาจารย์ พระ กันทวี ฐานุตฺตโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Education Kurukshetra University 2551

3. อาจารย์ นายจอมพณ สมหวัง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา 2560

4. อาจารย์ พระปลัดพงศ์ศิริ พุทฺธิวํโส
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาษาไทย มหาวิทยาพะเยา 2560

5. อาจารย์ นางศิวพร จติกุล
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 2543