หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครู ปริยัติวิสุทธิคุณ จำปาทอง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Pali and Budhism) University of Madras India 2544

2. อาจารย์ พระมหา สมพาน (ชาคโร) สีวิลาศ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Pali & Buddhism Studies) Banaras Hindu University India 2548

3. อาจารย์ พระอธิการ เวียง (กิตฺติวณฺโณ) กิตศรีรุ่งโรจน์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Pali & Buddhist Studies) Banaras Hindu University India 2550

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ พระมหา ธนรัฐ รฏฐเมโธ (สะอาดเอี่ยม)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก P.G.Department of Buddhist Studies University of Jammu, Jammu-India 2546