หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) ศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาสันสกฤต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

2. พระมหา ธนรัฐ รฏฐเมโธ (สะอาดเอี่ยม), ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ สุโขทัยธรรมาธิราช 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท Master of Arts (M.A.) Buddhist Studies University of Delhi 2550
ปริญญาโท Master of Philosophy (M.Phil.) Buddhist Studies University of Delhi 2551
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) Buddhist Studies University of Jammu 2556

3. พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ / กิตติรุ่งโรจน์, ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 1-2
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท Master of Arts (M.A.) Pali Literature Banaras Hindu University 2544
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) Pali and Buddhist Studies Banaras Hindu University 2549

4. พระศรีวิสุทธิคุณ (ปิยสีโล/เจือจันทร์),ผศ.ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 9
ปริญญาตรี พธ.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท อ.ม. บาลี-สันสกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
ปริญญาเอก พธ.ด. พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557

5. พระมหาสมพาน ชาคโร (ศรีวิลาศ),ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี ศน.บ. การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท ศน.ม. พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาเอก Ph.D. Pali and Buddhist Studies Banaras Hindu University 2548