หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. พระครูสาธุกิจโกศล ฐานจาโร/เดชกุลรัมย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาสารคาม 2548
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน ราชภัฏมหาสารคาม 2558

2. พระวีรศักดิ์ จนฺทวํโส(สุขน้อย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2555
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สังคมศึกษา ราชภัฏสุรินทร์ 2559

3. พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล (มาพะดุง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาาเขตสุรินทร์ 2558
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

4. พระครู ศรีสุนทรสรกิจ (เขมวีโร /แก้วตา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.d. Linguistics Nagpur University 2552
ปริญญาโท M.A. Linguistics Nagpur University 2549
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536

5. พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ วิริโย (ชอบมี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน ราชภัฏมหาสารคาม 2558
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาสารคาม 2548

6. พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ (ถิ่นแถว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2557
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
บาลี ประโยค 1-2

7. พระมหาสมบัติ ฐานวโร
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548
บาลี 4 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาสารคาม 2548