หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครู ศรีสุนทรสรกิจ (เขมวีโร /แก้วตา)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D, Linguistics Nagpur University 2552

2. อาจารย์ พระครูปลัด ปัญญาวัฒน์ (วิริโย/ชอบมี)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ค.ด. หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2558

3. อาจารย์ พระมหา สมบัติ ฐานวโร (รวดเร็ว)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548

4. อาจารย์ สมคิด โสรโต (สุขจิต)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท คม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2558

5. อาจารย์ อิสรพงษ์ ไกรสินธ์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2558