หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครู ศรีสุนทรสรกิจ (เขมวีโร /แก้วตา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistics Nagpur University 2552

2. อาจารย์ พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ วิริโย (ชอบมี)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2558

3. อาจารย์ พระมหาสมบัติ ฐานวโร (รวดเร็ว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2548

4. พระเอกรัตน์ มหามงฺคโล (มาพะดุง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

5. พระปรัชญา ชยวุฑฺโฒ (ถิ่นแถว)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ