หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

1. อาจารย์ เศรษฐพร หนุนชู

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2548

2. อาจารย์ พระครู ปัญญาสุธรรมนิเทศก์ รุดบุญ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศศ.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2551

3. อาจารย์ พระครู สุธรรมกิจโกศล สูงสนิท

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศน.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย 2550

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาลี ชื่นรัมย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Sociology) Poona University India 2524

5. อาจารย์ เสือ สัชชานนท์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Sociology) Poona University India