หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. นายกิตติคุณ ด้วงสงค์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาตร์(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2538
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2558

2. พระปลัดสุระ ญาณธโร (จันทึก) ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี น.ธ.เอก
ปริญญาตรี พธ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏบุรีรัมย์ 2550
ปริญญาเอก พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
บาลี น.ธ.เอก
ปริญญาตรี พธ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ ราชภัฏบุรีรัมย์ 2550
ปริญญาเอก พธ.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560

3. พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2552
บาลี ป.ธ. 3
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539

4. พระมหายุทธพิชาญ โยธสาสโน (ทองจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี 4
ปริญญาตรี พธ.บ. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท รป.ม. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต นโยบายและการวางแผน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543

5. พระมหาวิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง) ผศ.,ดร.
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พทธศาสตรบัณฑิต พธ.บ. สังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท M. A. Public Administration Nagpur University 2543
บาลี 9
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560