หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระมหา วิศิต ธีรวํโส (กลีบม่วง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Public Adminisration) Nagapur University 2543

2. อาจารย์ พระมหา โชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต (ผลเจริญ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2551

3. อาจารย์ นนทวรรษ แสงทองกูล

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 2554

4. อาจารย์ พระมหา ยุทธพิชาญ โยธสาสโน

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท รป.ม. (นโยบายและการวางแผน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2546

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษนันท์ แสงมาศ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. (Public Administration) Nagapur University 2536