หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (จกฺกธมฺโม/จำปาทอง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.4
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2530
ปริญญาโท philolophy ปรัชญา university of Madral,India 2534
ปริญญาเอก palia & buddhism บาลีพระพุทธศาสนา marathwada university 2539

2. บรรจง โสดาดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา เชียงใหม่ 2546
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2532

3. พระครูวิศิษฐ์วิหารคุณ (ฉลาด) บุญเตือน
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2558

4. พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทฺโธ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

5. พระปลัด วัชระ วชิรญาโณ (เกิดสบาย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2549
ปริญญาโท M.A. Buddhist Stedies University of Delhi 2552
บาลี ประโยค ๑ - ๒

6. พระมหาสมพงษ์ ฐิตจิตฺโต/ดาศรี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ. ๓
ปริญญาตรี พธ.บ. พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2546
ปริญญาโท ศศ.ม. พุทธศาสนศึกษา เชียงใหม่ 2555

7. นายธีรทิพย์ พวงจันทร์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.๖
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 2539
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ปรัชญา ขอนแก่น 2544