หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. ชายชาญ วงศ์ภักดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558

2. ณัชปภา โพธิ์พุ่ม
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.Ed. Teaching English มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559

3. ธนู ศรีทอง
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2559
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต อังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2535
ปริญญาโท M.A. (English) วรรณคดีอังกฤษ Kurukshretra University, India 2540
ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2559

4. ปัญวลี เสริมทรัพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Teaching English as a Foreign Language มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

5. พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (ฝอยจันทร์)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistice Nagpur University India 2550
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2534
ปริญญาโท M.A. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Nagpur University, India 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Linguistics) ภาษาศาสตร์ Nagpur University, India 2540