หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

1. อาจารย์ ชายชาญ วงศ์ภักดี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ค.ม. หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2558

2. อาจารย์ ณัชปภา โพธิ์พุ่ม

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.Ed. Teaching English มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2559

3. อาจารย์ ธนู ศรีทอง

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. English Kurukshetra University India 2540

4. อาจารย์ ปัญวลี เสริมทรัพย์

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท M.A. Teaching English as a Foreign Language มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2544

5. อาจารย์ พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ (ฝอยจันทร์)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Linguistice Nagpur University India 2550