หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. รวีโรจน์ ศรีคำภา
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ

2. พระครูปลัด พรหมเรศ โชติวโร (แก้วโมลา)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Magadh University 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต การศึกษานอกโรงเรียน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2536
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา นเรศวร 2542

3. พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม บังเมฆ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Magadh University, India 2554
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต การสอนสังคมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต พุทธศาสนศึกษา เชียงใหม่ 2548

4. พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฏฐ์ จันทร์น้อย)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Magadh University, Ind 2555
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต ศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2533
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา นเรศวร 2542

5. พระราชเขมากร (ประยุทธ วงศ์ยศ)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Psychology Magadh University 2551
ปริญญาตรี พุทธศาสบัณฑิต จิตวิทยา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539
ปริญญาโท จิตวิทยา จิตวิทยา Mysore University 2541
บาลี ป.ธ.๙