หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูโสภณพัฒนานุยุต (วรเชฏฐ์ จันทร์น้อย)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University, Ind

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูปลัด พรหมเรศ โชติวโร (แก้วโมลา)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University 2554

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระราชเขมากร (ประยุทธ วงศ์ยศ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Psychology) Magadh University

4. อาจารย์ พระครูโกวิทอรรถวาที (อุดร แสงแก้ว)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยมคธ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ (เฉลิม บังเมฆ)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. (Buddhist Studies) Magadh University, India