หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

1. แสวง นิลนามะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552
บาลี ป.ธ.7
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544

2. ณัทธีร์ ศรีดี
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy and Religion Banaras Hindu University 2551
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2542
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จริยศาสตร์ มหิดล 2546

3. พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร/ สุดโปร่ง)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2554
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2526
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศาสนาเปรียบเทียบ มหิดล 2536
ปริญญาเอก Ph.D. Religious Studies มหิดล 2558

4. พระศรีรัตโนบล (สุริโย อุตฺตเมธี/ อุดมพร)
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท Master of Arts Philolophy University of Madras 2542
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy University of Madras 2549

5. พระมหาจรูญ กิตฺติปญฺโญ/ฤทธิทิศ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี ป.ธ.9
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2538
ปริญญาโท Master of Arts Philolophy University of Mysore 2552
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy Philosophy University of Madras 2558