หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- รายงานอาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ

1. อาจารย์ ดร. แสวง นิลนามะ

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2552

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัทธีร์ ศรีดี

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy and Religion Banaras Hindu University 2552

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พระครูวินัยธร สมุทร ถาวรธมฺโม (ทาทอง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy Magadh University, India 2545

4. อาจารย์ พระราชสิทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร/ สุดโปร่ง)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Buddhist Studies Mahachulalongkornrajavidyalaya University 2554

5. อาจารย์ พระศรีรัตโนบล (สุริโย อุตฺตเมธี/ อุดมพร)

ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาเอก Ph.D. Philosophy University of Madras, India 2549