หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ

1. กมล ฉายาวัฒนะ
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2524
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2510

2. ดร. จุฑามาศ วารีแสงทิพย์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2523
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2550
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553

3. ดร. บุญเลิศ โอฐสู
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 8 ประโยค
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2540
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) ธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2543
ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2556

4. บำรุง สุขพรรณ์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต วารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2517
ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ 2523

5. รังษี สุทนต์
ปริญญา สาขาวิชา สถานศึกษา ปีที่จบ
บาลี เปรียญธรรม 9 ประโยค
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต พระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2544