หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘ | หลักสูตรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๔๘ | หลักสูตรก่อน ๒๕๕๕ | สถิติ+หลักฐานการเปิด | อาจารย์ประจำหลักสูตร |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร

ค้นหา
ที่ ปริญญา สาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่อ หลักฐาน รายชื่อ หลักฐาน

   1. บัณฑิตวิทยาลัย

1 โท ธรรมนิเทศ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 โท ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 โท สันติศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 เอก ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 เอก สันติศึกษา

   2. คณะพุทธศาสตร์

1 ตรี ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี ศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี บาลีสันสกฤต [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 โท ศาสนาเปรียบเทียบ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท พระไตรปิฎกศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   3. คณะครุศาสตร์

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 โท การบริหารการศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท การสอนสังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
8 เอก พุทธบริหารการศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
9 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู

   4. คณะมนุษยศาสตร์

1 ตรี จิตวิทยา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ภาษาไทย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี พุทธจิตวิทยา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 โท ชีวิตและความตาย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท ภาษาศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท พุทธจิตวิทยา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
8 โท ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
9 เอก พุทธจิตวิทยา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
10 เอก ภาษาศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   5. คณะสังคมศาสตร์

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี เศรษฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี สังคมวิทยา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 ตรี นิติศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู]
8 โท การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
9 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
10 โท การพัฒนาสังคม [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
11 โท เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
12 เอก การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
13 เอก รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
14 เอก รัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู]
15 เอก การพัฒนาสังคม [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   6. วิทยาเขตนครสวรรค์

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท การบริหารการศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
8 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
9 เอก พุทธบริหารการศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   7. วิทยาเขตหนองคาย

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   8. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   9. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท การบริหารการศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท การพัฒนาสังคม [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   10. วิทยาเขตเชียงใหม่

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี พุทธศิลปกรรม [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาบาลี [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
8 ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
9 โท ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
10 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
11 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   11. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   12. วิทยาเขตขอนแก่น

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท การบริหารการศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
8 โท ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
9 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
10 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
11 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
12 เอก ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   13. วิทยาเขตนครราชสีมา

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   14. วิทยาเขตอุบลราชธานี

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู] หลักฐาน
5 ตรี ศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   15. วิทยาเขตแพร่

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู] หลักฐาน
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   16. วิทยาเขตสุรินทร์

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   17. วิทยาเขตพะเยา

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 เอก พระพุทธศาสนา หลักฐาน

   18. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

1 ตรี บาลีพุทธศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 โท วิปัสสนาภาวนา
4 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 เอก บาลีพุทธศาสตร์

   19. วิทยาลัยสงฆ์เลย

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   20. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ปรัชญา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู] หลักฐาน
4 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
6 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
7 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   21. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   22. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   23. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   24. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   25. หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   26. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   27. หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   28. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   29. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   30. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   31. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   32. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   33. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   34. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพฤกษะวันโชติการาม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   35. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   36. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   37. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   38. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี ศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   39. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   40. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   41. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี พุทธศิลปกรรม

   42. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 โท พระพุทธศาสนา หลักฐาน

   43. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 โท พระพุทธศาสนา หลักฐาน

   44. หน่วยวิทยบริการคณะมนุษยศาสตร์ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพ

1 โท พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต [เปิดดู] [เปิดดู]

   45. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

1 โท พระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู]
2 เอก พระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู]

   46. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   47. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา หลักฐาน

   48. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
5 ตรี ศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   49. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
3 ตรี ศาสนา [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]

   50. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] หลักฐาน [เปิดดู] หลักฐาน