หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- อาจารย์ประจำหลักสูตร

[ คู่มือการกรอก ]
ค้นหาชื่อ-นามสกุล-ฉายา
 
ที่ ปริญญา สาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายชื่อ หลักฐาน รายชื่อ หลักฐาน

   1. บัณฑิตวิทยาลัย

1 โท ธรรมนิเทศ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 โท ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 โท สันติศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 เอก ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 เอก สันติศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   2. คณะพุทธศาสตร์

1 ตรี ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี ศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี บาลีสันสกฤต [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 โท ศาสนาเปรียบเทียบ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท พระไตรปิฎกศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   3. คณะครุศาสตร์

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 โท การบริหารการศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท การสอนสังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 โท จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
8 เอก พุทธบริหารการศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
9 ป.บัณฑิต วิชาชีพครู [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   4. คณะมนุษยศาสตร์

1 ตรี จิตวิทยา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ภาษาไทย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี พุทธจิตวิทยา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 โท ชีวิตและความตาย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท ภาษาศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 โท พุทธจิตวิทยา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
8 โท ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
9 เอก พุทธจิตวิทยา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
10 เอก ภาษาศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   5. คณะสังคมศาสตร์

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี เศรษฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี สังคมวิทยา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 ตรี นิติศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
8 โท การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
9 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
10 โท การพัฒนาสังคม [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
11 โท เศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
12 โท รัฐศาสตร์
13 เอก การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
14 เอก รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
15 เอก รัฐประศาสนศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
16 เอก การพัฒนาสังคม [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
17 เอก รัฐศาสตร์

   6. วิทยาเขตนครสวรรค์

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 ตรี นิติศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
8 โท การบริหารการศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
9 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
10 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
11 เอก พุทธบริหารการศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
12 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   7. วิทยาเขตหนองคาย

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   8. วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   9. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท การบริหารการศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 โท การพัฒนาสังคม [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   10. วิทยาเขตเชียงใหม่

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี พุทธศิลปกรรม [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาบาลี [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
8 ตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
9 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
10 โท ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
11 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
12 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   11. วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   12. วิทยาเขตขอนแก่น

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
8 ตรี นิติศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
9 โท การบริหารการศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
10 โท ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
11 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
12 โท การสอนสังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
13 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
14 เอก ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   13. วิทยาเขตนครราชสีมา

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
8 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   14. วิทยาเขตอุบลราชธานี

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี ศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   15. วิทยาเขตแพร่

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี นิติศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 โท รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู]

   16. วิทยาเขตสุรินทร์

1 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   17. วิทยาเขตพะเยา

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ปรัชญา [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 เอก พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   18. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

1 ตรี บาลีพุทธศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 โท วิปัสสนาภาวนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   19. วิทยาลัยสงฆ์เลย

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   20. วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   21. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
5 ตรี การสอนภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
6 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
7 โท ปรัชญา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   22. ห้องเรียนวิทยาเขตนครศรีธรรมราช วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   23. ห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงครามวรวิหาร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   24. หน่วยวิทยบริการคณะพุทธศาสตร์ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   25. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดพระรูป อ.เมือง จ.เพชรบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   26. หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น วัดอภิสิทธิ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู]

   27. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   28. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดท่านา อ.เมือง จ.ตาก

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   29. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   30. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดใหญ่อินทาราม อ.เมือง จ.ชลบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   31. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดหมอนไม้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   32. หน่วยวิทยบริการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ วัดพระบรมธาตุ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   33. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ พุทธมณฑลจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   34. หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   35. วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

1 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี ศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   36. วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

1 ตรี การสอนภาษาไทย [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   37. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี สังคมศึกษา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   38. วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี ภาษาอังกฤษ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 ตรี พุทธศิลปกรรม [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   39. วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

1 ตรี การสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   40. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   41. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

1 ตรี พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู]
2 โท พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 เอก พระพุทธศาสนา(หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 เอก สันติศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   42. วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   43. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

1 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   44. วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 โท พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   45. วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์

1 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี ศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   46. วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
3 ตรี พระพุทธศาสนา [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
4 โท การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   47. วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]

   48. วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ

1 ตรี การจัดการเชิงพุทธ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]
2 ตรี รัฐประศาสนศาสตร์ [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู] [เปิดดู]