หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หลักสูตรเกณฑ์ 2558 | สถิติหลักสูตร 2558 | อาจารย์ประจำหลักสูตร | หลักสูตรเกณฑ์ 2548 | สถิติหลักสูตร 2548 | หลักสูตรก่อน 2555 |

-:- รายงานข้อมูลหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
จำแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และระดับการศึกษา

หลักสูตร ระดับการศึกษา สภาฯ อนุมัติ สกอ รับทราบ ** ก.ค.ศ. รับรอง ก.พ. รับรอง
บัณฑิตวิทยาลัย
      ประกาศนียบัณฑิต พระไตรปิฎกศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต 31/1/2550 24/02/2554 20/1/2555 30/12/2554
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา)(สำหรับพระภิกษุสามเณร) ปริญญาโท 29/9/2550 26/06/2549 22/1/2550 26/6/2550
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) สำหรับคฤหัสถ์ ปริญญาโท 29/6/2550 26/06/2549 22/1/2550 26/6/2550
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท 28/8/2550 6/5/2554 20/1/2555 26/6/2550
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท 28/8/2551 6/5/2554 20/1/2555
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บาลี) ปริญญาโท 29/9/2550 26/06/2549 22/1/2550 26/6/2550
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (วิปัสสนาภาวนา) ปริญญาโท 27/4/2548 3/05/2549 27/09/2549 18/5/2555
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ธรรมนิเทศ) ปริญญาโท 29/9/2548 22/11/2553 20/1/2555 28/12/2554
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาโท 29/9/2548 22/09/2553 20/1/2555 22/3/2555
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สันสกฤต) ปริญญาโท 1/9/2550 26/08/2553 25/1/2554 22/3/2555
      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาเอก 26/4/2550 7/12/2553 20/1/2555 20/3/2555
      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาเอก 31/1/2550 12/1/2554 20/1/2555 28/12/2554
      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาเอก 28/8/2550 27/12/2553 20/1/2555 20/3/2555
      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาเอก 31/1/2551 17/1/2554 20/1/2555 28/12/2554
คณะพุทธศาสตร์
      พุทธศาสตรบัณฑิต (พระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี 28/3/2550 11/06/2553 25/1/2554 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาบาลี) ปริญญาตรี 28/3/2550 11/06/2553 25/1/2554 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาสันสกฤต) ปริญญาตรี 28/3/2550 16/06/2553 25/1/2554 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) ปริญญาตรี 28/3/2550 1/07/2553 21/12/2553 22/3/2555
      พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนา) ปริญญาตรี 28/3/2550 16/06/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (พระอภิธรรม) ปริญญาตรี 28/3/2550 16/06/2553 25/1/2554 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีสันสกฤต) ปริญญาตรี 28/3/2550 11/06/2553 25/1/2554 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (บาลีพุทธศาสตร์) ปริญญาตรี 28/3/2550 11/06/2553 25/1/2554 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (มหายานศึกษา) หลักสูตรนานาชาติ ปริญญาตรี 1/12/2550 7/07/2553 26/11/2555 9/5/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศิลปกรรม) ปริญญาตรี 28/2/2550 16/06/2553 25/1/2554 28/12/2554
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสนาเปรียบเทียบ) ปริญญาโท 28/9/2548 22/10/2553 25/1/2554 9/5/2554
คณะครุศาสตร์
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนพระพุทธศาสนา) ปริญญาตรี 1/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การสอนคอมพิวเตอร์) ปริญญาตรี 25/1/2554j
      ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรบัณฑิต 27/7/2550 29/08/2550 30/11/2550 21/03/2555
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ปริญญาโท 1/9/2549 14/9/2553 25/1/2554 9/5/2554
คณะมนุษยศาสตร์
      พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี 28/3/2550 26/05/2553 25/1/2554 4/7/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) ปริญญาตรี 28/3/2550 24/05/2553 25/1/2554 4/7/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ปริญญาตรี 28/3/2550 15/07/2553 21/12/2553 9/5/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ปริญญาตรี 28/3/2550 15/07/2553 21/12/2553 9/5/2554
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวิตและความตาย) ปริญญาโท 26/4/2549 22/09/2553 20/1/2555 9/5/2554
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์) ปริญญาโท 31/1/2551 14/09/2553 25/01/2554 9/5/2554
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต) ปริญญาโท 31/1/2551 26/08/2553 25/1/2554 9/5/2554
คณะสังคมศาสตร์
      พุทธศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ปริญญาตรี 28/3/2550 1/4/2553 21/12/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) ปริญญาตรี 28/2/2550 3/5/2553 27/9/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์ศาสตร์) ปริญญาตรี 28/3/2550 30/4/2553 26/11/2555 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา) ปริญญาตรี 28/3/2550 30/4/2553 27/9/2553 28/12/2554
      พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาตรี 16/5/2550 10/05/2553 25/01/2554 4/7/2554
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาโท 11/4/2549 6/09/2553 25/1/2554 22/3/2555
      พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ปริญญาโท 31/7/2550 17/9/2553 25/1/2554 22/3/2555
      พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ปริญญาเอก 27/12/2553 17/06/2554 20/1/2555 24/11/2557
** สกอ รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th