หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ชื่อ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต (Buddhist Graduates' Dissertation)
ISBN
ภาษา ไทย/อังกฤษ
ประเภท สารนิพนธ์
ตีพิมพ์ปี 2556
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 5,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 568
ผู้แต่ง/ผู้จัดพิมพ์ ผูุ้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต มจร
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ เนื่องในพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๕๖ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖


เนื้อหาโดยย่อ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย