หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ชื่อ ปัญจสดมภ์:ค่านิยมแห่งชาติต่อการสือสารทางการเมืองเพื่อความปรองดอง
ISBN
ภาษา ไทย
ประเภท เอกสารประกอบประชุม
ตีพิมพ์ปี 2555
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 47
ผู้แต่ง/ผู้จัดพิมพ์ รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
โรงพิมพ์
หมายเหตุ The 9th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations, 31 May - 2 June 2555/2012, Thailand


เนื้อหาโดยย่อ

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย