หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ Chanting the Sangiti Sutta
ISBN 978-974-364-987-5
ภาษา อังกฤษ
ประเภท วิทยานิพนธ์
ตีพิมพ์ปี 2555
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 600 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 373
ผู้แต่ง Dr.Dion Oliver Peoples
โรงพิมพ์ MCU
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยดูรายละเอียด
ชื่อ การศึกษาวิเคราะห์ปาณาติบาตในเชลล์มนุษย์และตัวอ่อนมนุษย์
ISBN
ภาษา ไทย
ประเภท วิทยานิพนธ์
ตีพิมพ์ปี 2555
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 3,300 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 190
ผู้แต่ง นายแพทย์ปุณวัสส์ กิตติมานนท์
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๕ดูรายละเอียด
ชื่อ พระพุทธศาสนากับปัญหาจริยธรรม เรื่องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสังคมไทย
ISBN 978-974-364-955-4
ภาษา ไทย
ประเภท วิทยานิพนธ์
ตีพิมพ์ปี 2554
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 3,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 320
ผู้แต่ง พระครูสังฆรักษ์อำนาจ เขมปญฺโญ
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต เนื่องในงานประสาทปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔


ทั้งหมด: 25 เล่ม, จำนวน : 1 หน้าจากทั้งหมด 9 หน้า,
First Page | « | 1 2 3 4 5 6 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th