หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


หน้าแรก | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ ปัญจสดมภ์:ค่านิยมแห่งชาติต่อการสือสารทางการเมืองเพื่อความปรองดอง
ISBN
ภาษา ไทย
ประเภท เอกสารประกอบประชุม
ตีพิมพ์ปี 2555
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายกพิเศษ
จำนวนหน้า 47
ผู้แต่ง รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
โรงพิมพ์
หมายเหตุ The 9th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations, 31 May - 2 June 2555/2012, Thailandดูรายละเอียด
ชื่อ Guidebook to Buddhajayanti
ISBN
ภาษา ไทย-อังกฤษ
ประเภท เอกสารประกอบประชุม
ตีพิมพ์ปี 2555
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 16 หน้ายก
จำนวนหน้า 68
ผู้แต่ง
โรงพิมพ์
หมายเหตุ The 9th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations, 31 May - 2 June 2555/2012, Thailandดูรายละเอียด
ชื่อ The Buddha's Enlightenment for the well-Being of Humanity
ISBN
ภาษา อังกฤษ
ประเภท เอกสารประกอบประชุม
ตีพิมพ์ปี 2555
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 105
ผู้แต่ง International Symposium
โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ The 9th International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak Celebrations, 31 May - 2 June 2555/2012, Thailand


ทั้งหมด: 22 เล่ม, จำนวน : 1 หน้าจากทั้งหมด 8 หน้า,
First Page | « | 1 2 3 4 5 6 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th