หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี)


คณะพุทธศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (4)
  • เอกสารคำสอน (1)

พุทธปรัชญากับการบริหารจัดการ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

แนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของประเทศในประชาคมอาเซียน: การศึกษาเบื้องต้น

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

วิพากษ์พุทธปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสอาเซียน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

การศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต

งบประมาณจาก สกว
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการบริหารกิจการ คณะสงฆ์ไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

การพัฒนาจริยธรรมเชิงพุทธของหมู่บ้านจักสาน กรณีศึกษา กลุ่มจักสาน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒

การพัฒนาหลักสูตรพุทธอาเซียนศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ ผ่านการบูรณาการความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2560

พระพุทธศาสนากับประชาคมอาเซียน

ปีที่จัดทำ 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th