หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

อาจารย์ ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร

หน้าหลัก > อาจารย์ ดร.พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร


บัณฑิตวิทยาลัย
  • บทความ (3)

มงคลสูตรมีมงคลกี่มงคล: วิพากษ์บทความของเมตตานนฺโท ภิกฺขุ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ทิฏฐิ: บทบาทของความเห็นความเชื่อในการชี้นำชีวิตและสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มก
ปีที่ตีพิมพ์ 2552

พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th