หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ สมบูรณ์ บุญฤทธิ์


วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (1)

การศึกษากับการพัฒนาชุมชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย

ปีที่จัดทำ 2548

วินัยสงฆ์ : วัตรปฏิบัติสำหรับพระภิกษุที่พุทธศาสนิกชนควรรู้

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

เทคนิคการเขียนบทความวิจัย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อเรื่องพญานาคกับรอยพระพุทธบาทในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th