หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงเพชร สมศรี


บัณฑิตวิทยาลัััย
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)

จิตวิทยาแนวพุทธ

ปีที่จัดทำ 2559

ระบบการทำงานของบุคคลต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th