หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์ ผกาทอง


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (4)
  • ตำรา (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (3)
  • บทความ (5)
  • งานวิจัย (3)

มนุษย์กับสังคม

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

มนุษย์กับสังคม (ฉบับปรับปรุง)

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ตรรกศาสตร์พื้นฐาน

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ธรรมนิเทศ : หลักการเทศน์และการสื่อสาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การปกครองคณะสงฆ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

สังคมวิทยาการเมือง

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

สังคมไทยกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ปีที่จัดทำ 2556

สังคมวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ปีที่จัดทำ 2556

สังคมวิทยาเบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2556

พุทธศาสตรบัณฑิตกับมิติใหม่ทางสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ 2546

พระสงฆ์กับจริยธรรมทางสังคม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ นิตยสารพุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๕๙
ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ความปรองดองในสังคมประชาธิปไตย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย (Political Conflict in Thai Society)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

บัณฑิตกับคุณภาพชีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2550

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของสถาบันสงฆ์ในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2553

บทบาทผู้นำสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th