หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร)

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระครูปริยัติกิตติธำรง (ทองขาว กิตฺติธโร)


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • ตำรา (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (4)
  • บทความ (4)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

ที่ระลึกงานสมโพชสัญญาบัตรพัดยศ

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

พัฒนาการพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

สถาบันสังคม

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาสังคม

ปีที่จัดทำ 2550

หลักและทฤษฎีทางสังคมวิทยา

ปีที่จัดทำ 2551

ประวัติพระพุทธศาสนา

ปีที่จัดทำ 2552

ประชากรกับการพัฒนา

ปีที่จัดทำ 2550

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

บทบาท(บัณฑิต)พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมยุคปัจจุบัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗

ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม

ปีที่จัดทำ 2554กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th