หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

หลักสังคมวิทยา

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

สังคมและวัฒนธรรมไทยตามแนวมานุษยวิทยา

ปีที่จัดทำ 2548

การบูรณาการภูมิปัญญาพระพุทธศาสนากับการเสริมสร้างความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาชุมชน

งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ปีงานวิจัย 2559

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา

ปีที่จัดทำ 2559กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th