หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง โสดาดี

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรจง โสดาดี


วิทยาเขตสุรินทร์
  • หนังสือ (3)
  • ตำรา (4)
  • เอกสารประกอบการสอน (6)
  • บทความ (9)
  • งานวิจัย (12)

ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในประเทศไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2535

ปรัชญาเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

๑๐๑ ๓๐๔ พุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ประวัติพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

ปรัชญาเบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

ศาสนาทั่วไป

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

พุทธปรัชญาเถรวาท

ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ปรัชญาเบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2536

๐๐๐ ๑๕๙ ประวัติพระพุทธศาสนา ๑

ปีที่จัดทำ 2549

๐๐๐ ๑๖๐ ประวัติพระพุทธศาสนา ๒

ปีที่จัดทำ 2549

๑๐๒ ๓๕๒ พุทธศาสนากับการศึกษา

ปีที่จัดทำ 2547

๑๐๑ ๔๐๔ เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน

ปีที่จัดทำ 2547

บส ๐๐๔ การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์

ปีที่จัดทำ 2548

สันติวิธีวิถีพระโพธิญาณเถระ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ประจำปี๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

บันทึกสิกขาจาริกลาว-จีน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร สารมุทิตาพจน์ ฯ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ประจำปี๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

ปรัชญาบักเซียงเมี่ยง

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๙

เก๋บตก..อดีต ปัจจุบัน มุ่งมั่นอนาคต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ป
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๙

วสลสูตร สูตรว่าด้วยลักษณะ "คนเลว"

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ต
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๐

พัฒนาการศาสนาพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ต
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๐

พระพุทธศาสนาหลังยุคใหม่

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ต
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๑

สำนักปฏิบัติธรรมกับความมั่นคงแห่งศาสนาพุทธ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ ต
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

ของกินบ่กินมันเน่า ของเก่าบ่เล่ามัันลืม ตอน "ไปเบิ่งเวียดนามใต้"

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑ ต
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

การศึกษารูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ ฯ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย ๒๕๔๗

การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาแนวทางพัฒนาสำนักเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาแนวทางพัฒนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาการฆ่าตัวตายในทัศนะของพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

การใช้หลักพระพุทธศาสนาในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองในลุ่มแม่น้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

การศึกษารูปแบบและคุณค่าของเหตุผลในการสอนธรรมของพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อศรัทธ่ของประชาชน

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

การศึกษารูปแบบและวิธีการสอนธรรมของเพระสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อถือของประชาชนในสังคมไทย

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

การศึกษาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวกูยในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th