หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปอนถิ่น

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปอนถิ่น


วิทยาเขตเชียงใหม่
  • หนังสือ (3)
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • งานวิจัย (4)

พุทธธรรมกับงานสังคมสงเคราะห์

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พระสงฆ์กับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

พระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2554

พระสงฆ์กับงานสังคมสงเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2543

พุทธธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปีที่จัดทำ 2546

สถาบันสังคมกับองค์การสังคมสงเคราะห์

ปีที่จัดทำ 2556

หลักการสังคมสงเคราะห์ในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2556

(๑) บทบาทพระธรรมจาริกในการสงเคราะห์ชุมชนบนพื้นที่สูง

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๑

(๒) ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อระบบการพัฒนทรัพยากรมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๓

(๓) ถอดบทเรียนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนของพระสงฆ์: กรณีศึกษาบ้านสบคาบ และบ้านสบอ้อ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

(๔) กระบวนทัศน์ของการบริหารจัดการของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th