หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษนันท์ แสงมาศ

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษนันท์ แสงมาศ


วิทยาเขตสุรินทร์
  • หนังสือ (23)
  • เอกสารประกอบการสอน (4)
  • บทความ (16)

รัฐศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมพุทธฯ

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

พุทธธรรมกับการบริหาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

กำลังใจเพื่อชีวิต

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ควรทำอย่างไร...กับลมหายใจที่มีอยู่

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ความสุขที่ไม่ไกลเกินใจจะไขว่คว้า....

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

ชีวิตะคีตา

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

การบริหารองคฃืกรแบบธรรมาภิบาล

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

หลักการบริหารแนวพุทธธรรม

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

เทคนิคการประชาสัมพันธ์แนวพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

การเมืองการปกครองในราชอาณาจักรกรุงสุโขทัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

หลักสามัคคีธรรมสำหรับผู้บริหารในองค์กร

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

เรื่องสั้น "สายธารในกาลเวลา" นามปากกา ใยแพร จุลสารสาขาวิขารัฐศาสตร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

เรื่องสั้น "เดือน" นามปากกา ใยแพร จุลสารสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาเขตสุรินทร์

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

เรื่องสั้น "ลีลาชีวิต" นามปากกา ใยแพร จุลสารประทีปทอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2531

เรื่องสั้น "เส้นทางที่มืมน" นามปากกา รัชนีกร จุลสารประทีปทอง

ปีที่ตีพิมพ์ 2531

ลิทธิทฤษฎีอุดมการณ์ว่าด้วยรัฐศาสตร์การเมืองและการปกครอง เล่ม 1-2

ปีที่ตีพิมพ์

การเมืองการปกครองในราชอาณาจักรกรุงสุโขทัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองไทยร่วมสมัย

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

หลักสามัคคีธรรมสำหรับผู้บริหารในองค์กร

ปีที่ตีพิมพ์ 2557

ืทฤษฏีว่าด้วยประวัติศาสตร์การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

วิถีการบริหารองค์กรธรรมาภิบาลแนวพุทธ

ปีที่ตีพิมพ์ 2559

การเมืองเปรียบเทียบ

ปีที่จัดทำ 2542

ดรรชนีคำศัพท์และความหมาย (ค้นหาความหมาย)

ปีที่จัดทำ 2542

รัฐศาสตร์สำหรับครู

ปีที่จัดทำ 2541

การวิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย

ปีที่จัดทำ 2550

สาระของชีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 52
ฉบับที่ตีพิมพ์ วิทยาเขตสุรินทร์
ปีที่ตีพิมพ์ 2552

การใช้หลักธรรมสำหรับผู้บริหารในองค์กร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต 2556
ฉบับที่ตีพิมพ์ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบั
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

สติสัมปชัญญะศาสตร์แห่งศิลปะเพื่อชีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 52/ มกราคม 254
ปีที่ตีพิมพ์ 2541

หลักแห่งการตรวจสอบพระและพระอรหันต์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 49/ 6 มิ.ย.
ปีที่ตีพิมพ์ 2538

ความเสื่อมศีลธรรมของสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2548 / 7 ก.ค. 2537
ปีที่ตีพิมพ์ 2537

สงครามกับสันติภาพ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ หนังสือพิมพฃืท้องถิ่น"ทั่วสยาม" ฉบับวันที่ 25 เมษายน -25 พฤษภาคม 2539
ฉบับที่ตีพิมพ์ ทั่วสยาม
ปีที่ตีพิมพ์ 2539

คุณค่าของช่ีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ หนังสือพิมพ์ทั่วสยาม
ฉบับที่ตีพิมพ์ 32
ปีที่ตีพิมพ์ 2539

วัดเป็นแหล่งสืบสานวัฒนธรรม

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ หนังสือพิมพ์ทั่วสยาม
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2538

บทบาท:ที่พระสงฆ์ควรทบทวน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ หนังสือพิมพ์ทั่วสยาม
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 3
ปีที่ตีพิมพ์ 2538

อโคจรบุคคล อโคจรสถาน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ หนังสือพิมพ์ทั่วสยาม
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 29
ปีที่ตีพิมพ์ 2538

สติ-สัมปชัญญะศาสตร์แห่งศิลปเพื่อชีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 52 ฉบับที่ 1
ปีที่ตีพิมพ์ 2541

ความเสื่อมโทรมศีลธรรมของสังคมไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 48 ฉบับที่7
ปีที่ตีพิมพ์ 2537

หลักแห่งการตรวจสอบพระและพระอรหันต์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 49 ฉบับที่ 6
ปีที่ตีพิมพ์ 2538

สาระของชีวิต

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 52
ฉบับที่ตีพิมพ์ หนังสืออนุสรณ์
ปีที่ตีพิมพ์

การครองรักครองเรือน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ 14 ปีมจรวิทยาเขตสุรินทร์
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์

แบบอย่างความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุธศาสต์บัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่ตีพิมพ์ 2557กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th