หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พรรษา พฤฒยางกูร


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

การปกครองของไทย: มิติรังสรรค์พุทธศาสน์คู่ไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2551

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย

ปีที่จัดทำ 2551

วัฒนธรรมการเมืองใหม่กระแสสังคมไทยสมานฉันท์ฯ

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2559

การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีที่จัดทำ 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th