หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (2)
  • ตำรา (1)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

การเมืองเปรียบเทียบ

ปีที่ตีพิมพ์ 2547

การบริหารองค์การสงฆ์ในประชาคมอาเซียน

ปีที่ตีพิมพ์ 2558

การศึกษาแนวทางการใช้หลักทศพิธราชธรรมเพื่อการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ

ปีที่จัดทำ 2558กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th