หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)

การบริหารสิ่งแวดล้อม

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปีที่จัดทำ 2548

พระพุทธศาสนากับภาวะผู้นำ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๕๗
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๗กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th