หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)

ระบบราชการและการบริหารราชการไทย

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ

ปีที่จัดทำ 2548กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th