หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ


คณะสังคมศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

การบริหารการพัฒนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2556

รูปแบบการจัดการความขัดแย้งชุมชนโดยใช้กลไกของนวัตกรรมภูมิปัญญาทอ้งถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีรูปแบบการจัดการความขัดแย้งชุมชนที่เกิดขึ้นในภาคเหนือของประเทศไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๖

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th