หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ ทองทิพย์


วิทยาเขตสุรินทร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • บทความ (9)
  • งานวิจัย (12)
  • เอกสารคำสอน (1)

พุทธปรัชญาบริหารการศึกษา

ปีที่ตีพิมพ์ 2560

พุทธวิธีในการสอน

ปีที่จัดทำ 2540

สถิติเบื้อต้นและการวิจัย

ปีที่จัดทำ 2546

ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

ปีที่จัดทำ 2546

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2552

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2556

ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างไร

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับพิเศษ เปิดป้ายอา
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๙ พฤษภาค

พระสงฆ์กับสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์สัมมนาในประเทศลาว

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต : บระสบการณ์ และงานค้นคว้าของพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่น ๓๖ ประจำปี ๒๕๓๓
ฉบับที่ตีพิมพ์ เอกสารประกอบการสัมมน
ปีที่ตีพิมพ์ ๕-๗ มกราค

การศึกษาการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธศาสตร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสาร ศาสนาปรัชญาปริทัศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มี
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๔๙

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ความเป็นปฏิปักแห่งญัตติ นิสิตวิทยาเขตสุรินทร์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๐

แนวคิดการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขากับแนวคิดตามทฤษฎีเชิงระบบเป็นความสอดกันค้องที่ลงตัว

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ มหาจุฬาคชสาร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑ เมษายน-กัน
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

การวิเคราะห์การศึกษาตามหลักไตรสิกขา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ รวมบทคัดย่อ การสัมมนาวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๖-๗ กันยายน ๒๕๕๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

การศึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ เอกสารการประชุมวิชาการ คล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมเฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา
ฉบับที่ตีพิมพ์ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๐

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บทความวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑ มจร. วิทยาเขตสุรินทร์
ฉบับที่ตีพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๑

ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษากรณีโครงการพระสงฆ์ร่วมพัฒนาชายแดนไทย-กัมพูชา สุรินทร์และบุรีรัมย์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๓

การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระบบ เศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีออมทรัพย์จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๔

รายงานวิจัย เรื่อง:การศึกษารูปแบบการจัดระเบียบสังคมตามแนวพุทธ ศาสตร์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๖

วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม : กรณีศึกษาวัดกลางสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก สภาการศึกษา
ปีงานวิจัย ๒๕๔๖

การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในเขตชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๗

การศึกษาแนวทางพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๑

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๔๙

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ความเป็นปฏิปักษ์แห่งญัตติ ของนิสิตวิทยาเขตสุรินทร์

งบประมาณจาก ใช้ทุนวิจัยของตัวเอง
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

รายงานวิจัย เรื่อง: การฆ่าตัวตายในทัศนะของพระพุทธศาสนา

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๐

ประสิทธิภาพเอกสารคำสอนรายวิชาตรรกศาสตร์ เบื้องต้นสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๒

การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่มีต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาทางจริยธรรมการอุ้มบุญในสังคมไทย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย 2559

พุทธจริยศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2560กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th