หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ พลอยแสง

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงศักดิ์ พลอยแสง


คณะมนุษยศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (1)

เข้าใจภาษาเข้าใจสื่อสาร

ปีที่ตีพิมพ์ 2548

พัฒนาการภาษาไทย

ปีที่จัดทำ 2548

พัฒนาการภาษาไทยกับการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Development of Thai Language & Problem-based Learning / PBL)

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th