หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ขันสำโรง

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ ขันสำโรง


วิทยาเขตเชียงใหม่
  • หนังสือ (2)
  • บทความ (4)
  • งานวิจัย (5)

เรียนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่

ปีที่ตีพิมพ์ 2550

หลักการแปล principles of translation

ปีที่ตีพิมพ์ 2554

A study of the Problems Faced by Thai Students in Acquiring English with Specific Reference to the First Year Students at the Northern Campuses of Mahachulalongkornrajavidyalaya University''

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตร์บัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2553
ปีที่ตีพิมพ์ 2553

ภาษาอังกฤษกับประชาคมอาเซียน/บทบาทท่าทีของประเทศไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

Communication Technology impacts Thai culture and Buddhist way of life

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ Religion Social communication, Journal of the Asian Research Center for Religion and Social Communication, Vol.11 No. 2, 2013
ฉบับที่ตีพิมพ์ Vol.11 No.2,2013
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

ภาษาอังกฤษกับประชาคมอาเซียน/บทบาทท่าทีของประเทศไทย

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

สภาพปัญหาและความต้องการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ของพระนิสิตชั้นปีที่ 1 ม.มหาจุฬา วข.เชียงใหม่

งบประมาณจาก ฝ่ายวิจัย มจร.วข.เชียงใหม่
ปีงานวิจัย 2547

การสอนภาษาอังกฤษเรื่อง “อดีตกาล” โดยใช้รูปแบบศูนย์การเรียนรู้

งบประมาณจาก ฝ่ายวิจัย มจร.วข.เชียงใหม่
ปีงานวิจัย 2547

ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรในการพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับพระนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งบประมาณจาก ฝ่ายวิจัย มจร.วข.เชียงใหม่
ปีงานวิจัย 2554

การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน กรณีศึกษา: พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณจาก โครงการเครือข่ายพระสงฆ์พิทักษ์วัฒนธรรม
ปีงานวิจัย 2555

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษด้วยวรรณกรรมล้านนาของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

งบประมาณจาก วช.
ปีงานวิจัย 2556กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th