หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดิปติ มหันตะ

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.ดิปติ มหันตะ


วิทยาเขตขอนแก่น
  • ตำรา (1)
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (4)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

Listening and Speaking English I

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

Listening and Speaking English III

ปีที่จัดทำ 2549

Buddhist Ethics and Education

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

Our Pilgrimage to the Holy Buddhist Sites in India

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2556

Filling in the Silences : Kamala Das's short stories, Dhamma views, Pira Sudham - A critical perspective, Dhamma views, What is culture ? : Some reflections , Dhamma views

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2550
ปีที่ตีพิมพ์ 2550

Trajectories of convergence : A comparative outlook on the teaching and meditation practice of Buddhdasa Bhikkhu and Master Sheng Yen

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2555
ปีที่ตีพิมพ์ 2555

A Critical Study of the Mahachat Sung-semon from Isaan

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

Advanced Listening and Speaking in English

ปีที่จัดทำ 2555กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th