หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงาม

หน้าหลัก > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิพัธน์ วิศิษฎ์ใจงาม


วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  • หนังสือ (1)
  • ตำรา (2)
  • เอกสารประกอบการสอน (5)
  • บทความ (4)
  • งานวิจัย (1)

รวมบทความเมื่อยามนั้น

ปีที่ตีพิมพ์ 2552

Neo - way English (ฺBasic Listening)

ปีที่ตีพิมพ์ 2549

Speaking skills for beginness (ฉบับปรับปรุง)

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

Phonetic and Phonology

ปีที่จัดทำ 2550

Phonetic and Phonology (ฉบับปรับปรุง)

ปีที่จัดทำ 2556

A new style of English Grammar

ปีที่จัดทำ 2552

Morphology and Syntax

ปีที่จัดทำ 2555

Contrastive study of English and Thai

ปีที่จัดทำ 2556

ชีวิตพอเพียงมีแต่เมืองอเมริกา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 12
ปีที่ตีพิมพ์ 2541

อานุภาพแห่งความรัก

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 11
ปีที่ตีพิมพ์ 2544

พระผู้เป็นที่พึ่งจากไป ใครจะสืบสาน

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธจักร
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ 2
ปีที่ตีพิมพ์ 2544

กู้ชาติไทย ด้วยใจสันโดษ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ พุทธชินราชปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ 2548
ปีที่ตีพิมพ์ 2548

การศึกษาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อภาษาถิ่นไทยล้านนา

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ปีงานวิจัย 2548กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th