หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.โสวิทย์ บำรุงภักดิ์


วิทยาเขตขอนแก่น
  • เอกสารประกอบการสอน (1)
  • บทความ (7)
  • งานวิจัย (2)
  • เอกสารคำสอน (1)

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่จัดทำ 2550

ความจริงในความเชื่อ

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๒

วิธีคิดหลักการพุทธศาสนาสู่ทัศนะพุทธปรัชญา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต
ฉบับที่ตีพิมพ์ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๕

เป็น อยู่ คือ : พญางูใหญ่ พญานาค พญาลวง และพญามังกร ?

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

สินไซ: คติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๓

วิธีคิดหลักการพุทธศาสนา สู่ทัศนพุทธปรัชญา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๔

หยุดอายตนะภายใน สร้างหัวใจให้ใฝ่ศึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

วิเคราะห์ คำเว่า ของคนอีสานผ่านบทผะหยา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารมหาจุฬาวิชาการ
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๘

พฤติกรรมความเชื่อของประชาชนในวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ชัย

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๕

การวิเคราะห์ทัศนคติการอยู่ก่อนแต่งงานของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณจาก สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร
ปีงานวิจัย ๒๕๕๔

จริยศาสตร์

ปีที่จัดทำ 2555กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th