หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | โทรศัพท์ | บันทึกงาน | admin

ผลงานวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม

หน้าหลัก > รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม


คณะครุศาสตร์
  • หนังสือ (1)
  • บทความ (2)
  • งานวิจัย (1)
  • เอกสารคำสอน (1)

การให้คำปรึกษาและการแนะแนวในพระพุทธศาสนา

ปีที่ตีพิมพ์ 2555

การให้คำปรึกษาและการแนะแนวในพระพุทธศาสนา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ 2554

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อหนังสือที่ลงบทความ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ฉบับที่ตีพิมพ์ ปีที่ ๙ ฉบับพิเศษ
ปีที่ตีพิมพ์ ๒๕๕๖

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการควบคุมตนเองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขของนักศึกษาอาชีวศึกษา (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

งบประมาณจาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงานวิจัย 2554

ระบบและโครงสร้างของชีวิต

ปีที่จัดทำ 2555กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
ติดต่อ mail : sura145@mcu.ac.th